• 1
  • 2
  • 3
SPACEFORMS ARCHITECTS

Filozofia tvorby
V našej tvorbe sa snažíme o dosiahnutie najlepšieho riešenia, optimálnej rovnováhy a spolupôsobenia všetkých vplyvov s kladením dôrazu ako na funkčnosť a praktickosť, tak aj na kompozičné a estetické princípy. Architektúra je vždy súčasťou väčšieho celku, okolia. Budovy počas celej svojej existencie vytvárajú neustálu interakciu so svojim prostredím a ovplyvňujú každodenný život užívateľov. Pri svojej tvorbe si uvedomujeme zodpovednosť, ktorá vyplíva z priestorotvorných a kultúrno-spoločenských vplyvov našich návrhov.

Architektúru vnímame predovšetkým ako tvar (FORM) vymedzujúci a určujúci priestor (SPACE), s výpovednou hodnotu organického mixu doby, kultúrnych a spoločenských vektorov a svojského filtra vnímania reality. Naše diela sú výsledkom implementácie požiadaviek klienta pri zohľadnení a dodržaní limitov a prislušných technických noriem do funkčného a umelecky hodnotného celku.

Pri našej práci kladieme dôraz na aktívnu participáciu klienta v procese tvorby architektonického konceptu. Poskytujeme komplexné architektonické a projekčné služby v oblasti občianskych a obytných budov, vrátane interiérového dizajnu.Ponuka činností:
+ poradenstvo a konzultácie
+ preverovacia štúdia realizovateľnosti investičného zámeru
+ architektonická štúdia
+ projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
+ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
+ projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
+ projektová dokumentácia pre výber dodávateľa
+ projektová dokumentácia skutkového vyhotovenia stavby
+ rozpočet stavby
+ passport stavby, zameranie jestvujúceho stavu
+ autorský dozor
+ projekt interiéru, dielenská dokumentácia
+ profesionálne 3D vizualizácie pre marketing

SPACEFORMS ARCHITECTS s.r.o.
Miletičova 54,
821 08 Bratislava
Slovensko
IČO: 46 656 201
DIČ: 202 352 5416

www.spaceforms.eu
office@spaceforms.eu

Ing.arch. Norbert Funczik
norbert@spaceforms.eu
+421 908 650 379

Ing.arch. Monika Kubicseková
monika@spaceforms.eu
+421 905 868 735